TURNAIKUM

Turnaikum je tektonická jednotka príkrovového charakteru vystupujúca spod silicika. Vyskytuje sa v južnej časti gemerského pásma hlavne v oblasti Slovenského krasu. Vrstevný sled turnaika je od vrchného karbónu po vrchný trias. Turnaikum je charakteristické metamorfným postihom väčšiny súvrství a hlbokovodnejšími karbonatickými fáciami v triase na rozdiel od silicika. Najcharakteristickejším členom vrstevného sledu sú vrchnotriasové sivé rohovcové vápence a tmavé bridlice s vložkami vulkanitov a pieskovcov v strednom triase.

Zdroj: Kováč et al., 1993 "Alpínsky vývoj Západných Karpát"; Hók et al., 2001 "Geológia Slovenska"; Plašienka et al., "Geologická stavba a vývoj Západných Karpát"