GRANÁTY

Významné horninotvorné minerály vyskytujúce sa v magmatických, metamorfovaných aj sedimentárnych horninách. Predstavujú hojne zastúpenú skupinu nesosilikátov. Ich štruktúrny vzorec je A3B2(SiO4)3.