SILICIKUM

Silicikum je štruktúrne najvyššou tektonickou jednotkou alpínskej príkrovovej stavby vnútorných Západných Karpát. Vystupuje ako pomerne plocho uložené príkrovovové teleso v oblasti Slovenského krasu, Slovenského raja, Galmusu a Muránskej pianiny. Podobne ako hronikum aj silicikum bolo v minulosti rozčlenené do celej rady čiastkových príkrovových šupín. Vrstevný sled silicika (silického príkrovu) je od najvyššieho permu - spodného triasu po najspodnejšiu vrchnú juru. Permské a spodnotriasové sedimenty sa vyznačujú evaporitovou sedimentáciou, na našom území však nevystupujú na povrch. Spodný trias má vývoj podobný turnaiku a je reprezentovaný piesčito-bridličnatým vývojom.

Podstatnú časť silicika však budujú strednotriasové a vrchnotriasové vápence plytkovodného charakteru (napr. wettersteinské vápence) často s hojnými fosílnymi zvyškami. Vápence sú na mnohých miestach Slovenského krasu ťažené. Jurské sedimenty sú zachované zriedkavo a sú typické hlbokovodnejšimi sedimentami, ktorými sedimentácia v siliciku končí

Zdroj: Kováč et al., 1993 "Alpínsky vývoj Západných Karpát"; Hók et al., 2001 "Geológia Slovenska"; Plašienka et al., "Geologická stavba a vývoj Západných Karpát"