FATRIKUM - KRÍŽŇANSKÝ PRÍKROV

Fatrikum je tektonická jednotka príkrovového (alochtónneho) charakteru presunutá z rozhrania dnešného styku veporika a tatrika. Synonymne je často označovaná ako krížňanský príkrov. Vyskytuje sa v bezprostrednom tektonickom nadloží tatrika. Jeho stratigrafický rozsah je variabilný. Vrstevný sled obyčajne končí v najspodnejšej vrchnej kriede (cenoman) sedimentami flyšoidnej povahy. Paleogeograficky bola sedimentačná oblasť fatrika umiestnená južne od tatrika a jej podložie zčasti predstavovalo kryštalinikum dnešného veporika. Obalová sekvencia severného veporika (sekvencia Veľkého Boku) predstavuje najjužnejšiu (najvnútornejšiu) zónu v rámci pôvodného sedimentačného priestoru.

Fatrikum sa skladá z dvoch základných litofaciálne odlišných sekvencií: zliechovskej sekvencie a vysockej sekvencie.

Zliechovská sekvencia je typická hlavne hlbokovodným faciálnym vývojom strednej jury (rádiolarity).

Vysocká sekvencia je charakteristická hlavne plytkovodnými fáciami strednej jury (krinoidové vápence).

Pre obe sekvencie fatrika sú na rozdiel od tatrika (hiát v sedimentácii) veľmi typické plytkovodné fácie vrchného triasu (rét) a spodnej jury (hetanž), ktoré obsahujú lumachelové vápence (vápence vytvorené výlučne z nahromadených schránok živočíchov, napr. lastúrnikov, hlavonožcov, ramenonožcov a pod.) s hojnými fosílnymi zvyškami brachiopódov a lastúrnikov.

Zdroj: Kováč et al., 1993 "Alpínsky vývoj Západných Karpát"; Hók et al., 2001 "Geológia Slovenska"; Plašienka et al., "Geologická stavba a vývoj Západných Karpát".