ČELNÁ PREDHLBEŇ

Čelná predhlbeň sa vytvorila v predpolí vyvrásnených flašových Karpát. Ako celok leží mimo územia Slovenska. Je tvorená prevažne piesčitými a ílovitými sedimentami neogénu. Jej predneogénne podložie tvoria pokryvné útvary poklesnutého okraja Českého masívu (severoeurópskej platformy). Skutočná šírka čelnej predhlbne bola podstatne väčšia než je jej dnešný obraz, vzhľadom k tomu, že jej vnútorné časti sú prekryté násunom flyšových príkrovov.

Vo vývoji sedimentačných priestorov čelnej predhlbne mala významnú úlohu bloková stavba platformy. Jednotlivé bloky sa pohybovali samostatne a nerovnomerne. To sa odzrkadlilo v rozdielnych hrúbkach sedimentov na jednotlivých blokoch, pričom maximálna hrúbka je až 2000 metrov. Sedimenty čelnej priehlbiny sú nezvrásnené s výnimkou jej najvnútornejšej časti priliehajúcej k flyšovému pásmu. Dôvodom je charakter sedimentov (pieskovce, ílovce a bridlice), ktoré majú afinitu k sedimentom flyšového pásma, ich tektonický postih a paleogénny vek.

Zdroj: Kováč et al., 1993 "Alpínsky vývoj Západných Karpát"; Hók et al., 2001 "Geológia Slovenska"; Plašienka et al., "Geologická stavba a vývoj Západných Karpát"